No photos submitted

Lali hasn't submitted any photos to Capture Minnesota yet.


Lali Kantor

Lali Kantor Send Message


Elsewhere


About Me

rejestrator ahd http://alarming.pl/produkty/rejestratory-ahd-ip-na-4-kanaly Wspó?czesny dozór wizyjny w wielkiej mierze opiera si? na wyborze mi?dzy dwoma ró?nymi technikami – IP i HD. To pierwsze oferuje sygna? skompresowany, natomiast drugie dobry sygna? oraz du?? rozdzielczo?? „surowego” obrazu. Dotychczas funkcjonuj?ce formy hybrydowe nieszczególnie spotyka?y si? z zadowoleniem nabywców, w zwi?zku z czym pragn?cy podtrzyma? si? na rynku wytwórcy zostali niejako przymuszeni do tego, ?eby odkry? kolejne rozwi?zanie. Rzeczywi?cie, takie rozwi?zanie przygotowano oraz jest nim AHD, czyli Analog High Definition. Kamery dzia?aj?ce w tej technice zdolne s? pracowa? zarówno w systemie analogowym, jak równie? w wysokorozdzielczo?ciowym trybie AHD. Sprawia to dodatkowo, ?e modernizowanie ju? funkcjonuj?cej w biurze albo instytucji instalacji zupe?nie nie jest konieczne. Prze??cze? mi?dzy indywidualnymi systemami dokonuj? dedykowane tej technologii rejestratory ahd, jakich rynek w naszym kraju sukcesywnie staje si? coraz bardziej rozbudowany oraz które s? dodatkowo szczególnie proste oraz intuicyjne w eksploatacji. Nale?a?oby zdecydowa? si? na takie oczywi?cie wyj?cie, je?li du?a jako?? przekazywanego obrazu z jakichkolwiek powodów jest dla nas priorytetem.